Podział samorządowy w Polsce

Bardzo często mówimy o lokalnych grupach samorządowych i o tym, jak wiele leży na ich barkach. Prawdą jest też, że lekcja WOS niektórych ominęła lub przepadła w otchłani pamięci i niekoniecznie zdajemy sobie sprawę, czym są te samorządy. Tymczasem są to organizacje, które pod odpowiednim nadzorem państwa mogą dzięki mocy prawa wspólnoty decydować o wielu kwestiach obejmujących lokalne sprawy. W Polsce samorząd terytorialny to samorządy wojewódzkie, powiatowe i gminne. Każdy z nich ma swoją list zadań, które wypełnia poprzez między innymi zaangażowanie społeczne swoich mieszkańców w tym referenda, dyskusje publiczne, dbanie o dobre interesy społeczne w obejmującym je regionie.

Samorządy gminne w Polsce.

Gmina to najmniejsza jednostka samorządu terytorialnego w polskiej strukturze. Ta obejmująca niewielkie obszary jednostka dba głównie o takie sprawy publiczne, jak zapewnienie swoim mieszkańcom podstaw ułatwiających i pozwalających na codzienne funkcjonowanie. Wśród nich takie zadania jak choćby zadbanie o odpowiedni stan dróg, mostów, placów czy organizacji ruchu drogowego i komunikacji ogółem. Gmina jest odpowiedzialna także za organizację edukacji na jej terenie, a także wszelkie formy pomocy społecznej i struktur ochrony zdrowia. Do zadań gminny należy także zadbanie o zdarzenia i miejsca kulturalne oraz promujące lokalne metody krzewienia kultury fizycznej.

Samorządy powiatowe.

Samorządy terytorialne w ramach powiatu to przede wszystkim wszelkie zaspokajanie potrzeb zbiorowych mieszkańców na poziomie ponadgminnym. Należy do nich organizacja także tych samych zadań oraz realizacja podobnych celów, jaka to miejsce w przypadku gminy. Jednak tu na szczeblu obejmującym bardziej ogólne i przeznaczone dla większej grupy zagadnienia. Ponadto zajmują się one realizacją potrzeb dotyczących przeciwdziałaniu bezrobociu i aktywizacji zawodowej na powiatowym rynku pracy, a także organizację odpowiednich miejsc, które mają na celu krzewienie polityki prorodzinnej. Na szczeblu powiatowym do władz samorządowych należą także takie zadania jak zapewnienie pomocy konsumentom w egzekwowaniu ich praw.

Samorządy wojewódzki i ich zadania.

Samorząd wojewódzki to głównie zadania mające ogólne znaczenie w całym regionie. Kreuje on terytorialny rynek pracy i wspomaga tworzenie terytorium gospodarczego ułatwiającego funkcjonowanie mieszkańców województwa. W zakresie celów odpowiada za odpowiedni nadzór nad samorządami niższych szczebli i administrację publiczną. Ponadto dba o obszary, takie jak promocja turystyczna regionu.